Andmekaitse

Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on https://autorenti.ee (autorenti.smartlife.ee). Administreerib SMARTLIFE e-Commerce OÜ, registrikood 10614594. Kontaktandmed on jaluses. Tingimused on uuendatud 05.08.2021. Autorenti.ee ei ole ise osapool renditehingutes, vaid haldab veebiplatvormi. Veebiplatvormi privaatsustingimused kehtivad kõigile selle kasutajatele (haldaja, rendileandjad, rendilevõtjad, kommenteerijad). Andmekaitsenõuete täitmise eest vastutab nendest iga andmevaldaja iseseisvalt enda kogutavate andmete piirides.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Personal data is collected only to the extent necessary by law (data required by law for the requisites and payment of an invoice). Or what is needed for delivery (delivery addresses and delivery terms). Or what is the data needed to manage users and ensure web security (the system and server service can log technical events on the web platform – such as the times and creators of user logins and transactions).

Kommentaarid

Andmekaitse paremaks tagamiseks lubame kommenteerida ainult kasutajakontot omavatel ja sisseloginud kasutajatel. Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada roboteid.

Pildi autoriõiguste automaatne kontrollimine. Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Meedia

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Sisselogimislehe külastamisel seame paika ajutise küpsise, mis tuvastab, kas su veebilehitseja lubab küpsiseid või ei. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ning võetakse veebilehitseja sulgemisel maha.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Kellega me andmeid jagame

Me soovime saada Teie usalduse ja seda hoida, mistõttu jagame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik. Me võime edastada Teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks, kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks. Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenuse pakkujatega vaid määral, mil see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks. Me võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, uudiskirjade saatmise, küsitluste täitmise, andmekaitseametniku teenuste pakkujad. Kasutame ainult selliseid teenuseosutajaid, kes on juurutanud/kohustuvad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagaksid andmetöötluse asjakohase turvalisuse taseme, mis vastab füüsiliste isikute, kelle andmeid töödeldakse andmetöötluslepingu alusel, õiguste või vabaduste rikkumise riskile ja selline andmetöötlus vastab Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele. Lisaks nimetatud juhtudel võime Teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute huvide kaitsmiseks. Teie nõusolekul ja otseturunduse eesmärgil võime isikuandmeid edastada oma partneritele, kes pakuvad meile turundusteenuseid. Selles osas nimetatud andmete saajad võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmed edastame sellistele kolmandatele isikutele, kes järgivad Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõudeid.

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info väljastamist. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. Kustutamisvõimalus ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Kuhu me andmeid saadame

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpsufiltri abil.

Teie õigused

Right to information on the processing of personal data. We provide information about the processing of your personal data during the data collection. You can always find it in this Privacy Policy or by contacting the e-mail address autorenti@smartlife.ee.

Õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme. Teil on õigus saada meie kinnitus, kas me töötleme Teie isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme Teie isikuandmeid, on Teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. Esitame Teile Teie isikuandmete koopia. Teil on õigus saada meilt oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Seda õigust ei saa kasutada juhul, kui see võib kahjustada teiste õigusi ja vabadusi. Meil on õigus keelduda esitamast Teie töödeldavaid andmeid, kui on tuvastatud õigusaktides nimetatud asjaolud, mille korral isikuandmeid ei esitata.

Õigus nõuda meie säilitatavate Teie isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus paluda Teie isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) Te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) Te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakse meie või kolmanda poole õigustatud huvides; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (vi) isikuandmed peavad olema kustutatud, järgides meile kehtivate õigusaktide nõudeid. Soovime Teie tähelepanu juhtida asjaolule, et siiski esineb ka juhte, mil Te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil Teie andmete töötlemine on vajalik: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus piirata Teie andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) Teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole Teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid Te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Te ei ole nõus, et neid töödeldakse vastavalt meie või kolmanda poole huvides, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata Teie isikuandmete säilitamist, kuid me ei jätka töötlemist, välja arvatud: (i) omades Teie nõusolekut; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.

Õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta. Seda õigust saate kasutada ükskõik mis eesmärgil ja põhjustel, mis on seotud konkreetse olukorraga, kuid vaid sellises ulatuses, mil me kasutame andmeid meie või kolmandate isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete ja (või) meie õigustatud nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (sealhulgas ka profileerimine otseturunduse eesmärgil) Sellise vastuväite esitamise korral me ei töötle enam Teie isikuandmeid.

Õigus andmeid üle kanda. Selle õiguse saate ellu viia neil juhtudel, kui töötleme Teie isikuandmeid autoriseeritud vahendite (arvuti jne) kaudu ja isikuandmete töötlemise juriidiline alus on Teie nõusolek või lepingu täitmine või Teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.

Õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid. Kui Teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse Teie nõusolek, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

Õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile Kui leiate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub isikuandmete kaitset sätestavaid õigusakte, on Teil seaduslik õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, www.aki.ee. Kõigil juhtudel, võtke enne kaebuse esitamist meiega ühendust, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.

Andmekaitsetingimuste muutmine

Me võime antud Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti Teie isikuandmete meiepoolset töötlemist. Oluliste muudatuste tegemisel teavitame Teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel, et Teil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkate meie veebilehe kasutamist.

SMARTLIFE e-Commerce OÜ ® 2021